Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Seniorenvereniging Winssen

 SENIORENVERENIGING WINSSEN

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Seniorenvereniging Winssen.

Het bestuur van de Seniorenvereniging nodigt U van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op:

Woensdag 30 maart 2022 om 14.00 uur in de Paulus.

A G E N D A:

      1. Opening door de voorzitter Jos Elbers en overdracht voorzitterschap aan  Gerard Gradussen.
      2. Mededelingen.
      3. Jaarverslag 2020 en 2021 door de secretaresse. Zie ook www.seniorenwinssen.nl.
      4. Financieel verslag 2020 en 2021 door de penningmeester.
      5. Verslag kascontrolecommissie 2020 en 2021.
      6. Decharge penningmeester 2020 en 2021.
      7. Benoeming nieuw lid van de kascontrolecommissie.
      8. Begroting 2023 en vaststelling contributie 2023.
      9. Wijziging Statuten i.v.m. WBTR.
      10. Bestuursverkiezing:
             Aftredend en herkiesbaar zijn: Harrie Wattenberg en Wim v.d. Dobbelsteen.      
             Aftredend en niet herkiesbaar zijn: Jos Elbers en Ton Elbers
             Voorstel tot benoeming van:
             Gerard Gradussen, Gerry Smits en Ria van Beuningen.

      Toelichting: Een bestuurslid neemt voor 3 jaar zitting in het bestuur en kan zich na deze termijn herkiesbaar stellen.
      Tot uiterlijk een week voor de ledenvergadering kunnen leden zich kandidaat stellen.
     1. Kandidaten dienen schriftelijk bij het secretariaat te worden aangemeld en ondertekend door tenminste 5 leden.
     2. Bij meer kandidaten voor een bestuursfunctie wordt de kandidaat met de meeste stemmen benoemd.
           
        11.Rondvraag.
     3.                            
     4.                           P A U Z E

     1.   12. Presentatie vernieuwde Website: www.seniorenwinssen.nl door Theo Cobussen.
     2.   13. Lezing over eenzaamheid door Gerrie van de Geer.
     3.            
     4.   14. Sluiting

     1.   De voor deze vergadering van belang zijnde stukken liggen een half uur voor aanvang daarvan ter inzage.

                  AANSLUITEND NEMEN WIJ, ONDER HET GENOT VAN EEN HAPJE EN EEN DRANKJE,
                  SAMEN AFSCHEID VAN JOS ELBERS ALS VOORZITTER VAN ONZE VERENIGING.